1. לב מלכה מחויבת בשמירת פרטיותם של הגולשים והפונים לאתר זה.
2. העקרונות החלים בשמירת פרטיות הגולשים והפונים לאתר זה הינם כדלקמן:
3. כללי הפרטיות המפורטים להלן חלים ומתייחסים אך ורק לגלישה באתר זה ולא באתרים אחרים אליהם יגיע הגולש באמצעות קישור (Link) מאתר זה. לב מלכה אינה אחראית לכללי הפרטיות של אותם אתרים. על הגולש מאתר לב מלכה לאתר אחר חיצוני לו, לבדוק בעצמו את כללי הפרטיות של אותו/ם אתר/ים. כל מידע אישי הנמסר על-ידי הגולש לאותו/ם אתר/ים הוא על אחריותו.
4. מסירת מידע אישי אינה חובה ואינה תנאי מוקדם לגלישה באתר לב מלכה. פרטים אישיים, במידה שאינה עולה על הדרוש, יתבקשו על-ידי לב מלכה באותם מקרים בהם מבקש הגולש שירות מסוים הטעון זיהויו האישי או שהוא מבקש ליצור אתו קשר, או הדרוש להרשמה לאתר או להשתתפות אישית במפעל מסוים אותו עורכת או מנהלת לב מלכה.
5. פרטים אישיים, במידה שאינה על הדרוש, יתבקשו על-ידי לב מלכה באותם מקרים בהם יבקש הגולש ליידע אותו על שירותים שמקיימת לב מלכה או מידע שהיא מפיצה מעת לעת.
6. מידע אישי לא יועבר מלב מלכה לכל גורם אחר. לא יועבר מידע אישי מלב מלכה לגורמים מסחריים או לאתרים אחרים לשימוש משני במידע זה.
7. לב מלכה תחשוף מידע אישי אם תדרש לעשות זאת מתוקף חוק או אם יש או יהא בכך צורך כדי למלא אחר הוראות חוק או מכוח צו בית-משפט או אם יש או יהא בכך צורך לשמור על בטיחות משתמשי האתר או טובת הציבור.
8. לב מלכה תוכל להשתמש במידע אישי לצרכים סטטיסטיים ומחקריים או לצורך פעילותה וקידום המטרות הקשורות לפעילותה הציבורית והייחודית.
9. לב מלכה רשאית לשלוח מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילותה כל זאת במידה ונרשמת לקבלת אחד מן השירותים.
10. על השימוש באתר לב מלכה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

הבהרת אי-אחריות

המידע והתכנים המתפרסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש אינפורמציה על פעולותיה של לב מלכה וכן על היקף ומהות השירותים שהיא נותנת ומעמידה לרשות הציבור הרחב. אין בשום פנים לראות במידע זה חוות דעת רפואית בנושא כלשהו או ייעוץ רפואי או יעוץ אחר בתחום כלשהו. אין לראות או לפרש את המידע באתר כתחליף לייעוץ רפואי או יעוץ מקצועי בתחום כל שהוא לקבלת ייעוץ רפואי או כל יעוץ שהוא יש לפנות לרופא או לגורם מקצועי מייעץ. לב מלכה והבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לנזק ישיר, עקיף או נסיבתי, מכל סוג שהוא כתוצאה או בעקבות הגלישה או הנגישות לאתר זה. הקישורים (Links) מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין לב מלכה או מי מהבאים מטעמה נושאים באחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף או נסיבתי הנובע או נגרם כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים אלו או מהסתמכות על המידע המופיע או מוצע בהם.